Professionel

Overblik

Brydehuset består af to overordnede kompetenceområder. Brydehuset Rusmiddelbehandling er et specialiseret kompetence- og behandlingscenter for både stofbrugere, alkoholikere og deres pårørende. Vores behandlingstilbud er reguleret af bestemmelserne i Service- og Sundhedsloven. Brydehuset har ca. 35 medarbejdere i rusmiddelbehandlingen med over 450 brugere indskrevet på årsbasis.

Derudover tilbyder Brydehuset Handicap & Socialpsykiatri bostøtte-ydelser til borgere med behov for støtte i hjemmet jvf §85 for sociale ydelser. ifølge paragraf 85 i serviceloven skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Brydehuset Rusmiddelbehandling

Udredning, visitation og indstilling til behandling

Når borgeren kontakter os første gang for at få hjælp til et misbrug eller overforbrug, så tilbydes en forsamtale med en socialrådgiver – oftest inden for 5 arbejdsdage. I forlængelse af forsamtalen laves et udredningsforløb og behandlingen påbegyndes indenfor behandlingsgarantiperioden på 14 dage.

Elementerne i udredningen

 1. En sundhedsfaglig anamnese ved en af husets læger
 2. En basisscreening ved en af husets psykologer
 3. En social anamnese og visitation, hvor socialrådgiveren sammen med klienten samler udredningen og laver en indstilling til visitation.
 4. Visitationsudvalget, bestående af ledelse og repræsentanter for de fleste af husets faggrupper kommer med input til og godkender en behandlingsplan for borgeren.

Behandling

Behandlingsplanen tager altid udgangspunkt i borgerens mål og behov.

Elementerne i behandlingen

 • Socialrådgivning
 • Medicinsk behandling
 • Terapeutisk behandling – primært gruppeterapi
 • Pædagogisk støtte
 • Tandbehandling
 • Øreakupunktur
 • Motion
 • Botilbud
 • Visitation til døgnbehandling – når den ambulante behandling ikke rækker
 • Efterbehandling

Der følges op på planen med faste intervaller, ligesom der følges op på resultaterne af behandlingen hhv. 1 og 6 måneder efter borgeren er udskrevet fra Brydehuset.

Frit valg

Når en borger vælger at gå i behandling er det vigtigt at vide, at der er frit valg af behandlingssted. Dvs borgere kan frit vælge behandlingssted og hjemkommunen vil stadig betale for behandlingen. Dette for at gøre det så smidigt og effektivt for borgeren at få den rigtige og påkrævede behandling. I nogle tilfælde vil borgeren vælge et behandlingssted tæt på arbejde og i andre tilfælde kan det være en fordel at vælge behandlingsted tæt på hjemmet.

Ring til os på 4477 3737 eller skriv på brydehuset@balk.dk

Brydehuset Handicap & Socialpsykiatri

§85 i Serviceloven

Kommunen tilbyder hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Brydehusets §85 tilbud

Brydehuset har gennem mange år opbygget en række vigtige kompetencer indenfor arbejdet med udsatte borgere. Det er typisk hjemløse, psykisk syge og andre grupper med behov for særlig pædagogisk støtte. For at varetage disse opgaver har Brydehuset ansat en række vejledere, som har erfaring med udkørende hjælp til personer med behov for støtte. Det kan være på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Tilbuddet henvender sig til personer over 18 år, som bor i eget hjem, og som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer. Det kan være personer, som har behov for socialpædagogisk eller socialpsykiatrisk støtte, vejledning eller optræning for at kunne bevare indflydelse på egen tilværelse og evnen til at bo i en selvstændig boform. Det kan også være personer, der som følge af en sygdom eller en ulykke har behov for et rehabiliteringsforløb af længere varighed, herunder støtte i forbindelse med selvstændig bolig, når dette ikke kan opnås gennem tilbud efter anden lovgivning.

Der er flere typer af tilbud, som Brydehuset kan være med til at foranstalte, herunder:
• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
• Tilbud om specialrådgivning til voksne fysisk handicappede, psykisk handicappede og sindslidende.
• Behandling af den voksne eller familiebehandling.

Visitering foregår gennem social vejledning i Ballerup Kommune. Kontakt dem på 4477 2000